Теле хичээл үзэх


Судлагдахуун: Математик
Бүлэг сэдэв: АЛГЕБР
Нэгж хичээл: 12.3. Функц ба график
Ээлжит хичээл: Функц
Суралцахуйн зорилт: Функцийн талаарх бататгал хичээл.

Холбоотой хичээлүүд