Теле хичээл үзэх

Судлагдахуун: Монгол хэл
Бүлэг сэдэв: Давтлага хичээл сэргээн санах
Нэгж хичээл: Хоцрогдол арилгах давтлага
Ээлжит хичээл: Я,Е,Ё зөв залгах
Суралцахуйн зорилт: Я,Е,Ё-г зөв залгаж сурах

Холбоотой хичээлүүд