Теле хичээл үзэх


Судлагдахуун: Математик
Бүлэг сэдэв: ГЕОМЕТР БА ТРИГОНОМЕТР
Нэгж хичээл: 12.7. Уламжлал
Ээлжит хичээл: Уламжлал
Суралцахуйн зорилт: Функцийн уламжлалын хэрэглээ Фламжлалыг хэрэглэн функцийн экстремум цэг олох, хэрэглэх

Холбоотой хичээлүүд