Теле хичээл үзэх


Судлагдахуун: Математик
Бүлэг сэдэв: ГЕОМЕТР БА ТРИГОНОМЕТР
Нэгж хичээл: 12.6. Тригонометр
Ээлжит хичээл: Тригонометр тэгшитгэл
Суралцахуйн зорилт: Тригонометрийн тэгшитгэлийг адилтгал, томъёо, зэрэг бууруулах, орлуулах хэрэглэх туслах өнцөг гэсэн аргуудыг хэрэглээд хялбар тэгшитгэл рүү шилжүүлэх

Холбоотой хичээлүүд