Теле хичээл үзэх


Судлагдахуун: Математик
Бүлэг сэдэв: Нэгдүгээр бүлэг
Нэгж хичээл: Дүрсийн талбай, периметрийг олох
Ээлжит хичээл: Талбайг хэмжих
Суралцахуйн зорилт: Урт, хүнд, эзлэхүүнийг (шингэний хэмжээ, савны багтаамж) энгийн болон аравтын бутархайгаар илэрхийлэх, жиших, бүхлээр тоймлох, нэг нэгжийг нөгөө нэгжээр илэрхийлэх, дүрсийн периметрийг олох

Холбоотой хичээлүүд